Inscripció - L'ALTRE ESPAI JOVE


1. Dades personals

A l'enviar aquest formulari declareu responsablement que totes les dades aportades són certes, i autoritzeu tant a l'Ajuntament de Vilassar de Mar com a les empreses que l'Ajuntament hagi contractat per a gestió i execució del servei a fer ús d'aquesta informació única i exclusivament per a poder ajustar, el servei que inclou activitats lúdiques i ofereix Joventut, al perfil de cada participant. Us informem que l'Ajuntament de Vilassar de Mar és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades i que aquestes seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 abril 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) amb la finalitat esmentada.
Tanmateix, us comuniquem que la base de legitimació del tractament de les seves dades és el seu consentiment, mitjançant la signatura del present formulari. Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament, i, posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d'aquestes dades. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament, o quan ho consisteixi prèviament.
És per això, que us comuniquem que les vostres dades es cediran a les empreses que l'Ajuntament hagi contractat per a gestió i execució del servei.
Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a Pl. Ajuntament, 6 Edifici Central – 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). O a través del tràmit específic a la web municipal, així com presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici)

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a Pl. Ajuntament, 6 Edifici Central – 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). Email: protecciodades@vilassardemar.cat, així com presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici)