Taller de cuina de Pizza saludable

El dijous 4 d'abril, de 17:00 a 19:00h.

En motiu de la setmana de la salud s'organitzar un taller de cuina saludable amb la chef Yilán. Activitat gratuïta a l'espai jove de Can Jorba. Per joves d'entre 12 i 17 anys.

Queden 1 places

Reserva la teva plaça abans que s'esgotin!


1. Dades personals

A l'enviar aquest formulari declareu responsablement que totes les dades aportades són certes, i autoritzeu tant a l'Ajuntament de Vilassar de Mar com a les empreses que l'Ajuntament hagi contractat per a gestió i execució del servei a fer ús d'aquesta informació única i exclusivament per a poder ajustar, el servei que inclou activitats lúdiques i ofereix Joventut, al perfil de cada participant. Us informem que l'Ajuntament de Vilassar de Mar és el Responsable del tractament de les dades personals proporcionades i que aquestes seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 abril 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) amb la finalitat esmentada.
Tanmateix, us comuniquem que la base de legitimació del tractament de les seves dades  inclosa les imatges (captació i gravació d'imatges o vídeos de les activitats dutes a terme pel Responsable del tractament per a donar publicitat de les mateixes en els mitjans de comunicació) és el seu consentiment, mitjançant la signatura del present formulari. Les dades es tractaran durant el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament, i, posteriorment, es conservaran bloquejades per a complir amb els terminis legalment establerts, adoptant les mesures tècniques i organitzatives per impedir el seu tractament incloent la seva visualització, i estant únicament a la disposició de jutges, tribunals, ministeri fiscal o administracions públiques amb la finalitat de fer front a responsabilitats legals. Transcorregut el període legal requerit, es procedirà a la destrucció definitiva d'aquestes dades. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal o aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament, o quan ho consisteixi prèviament.
És per això, que us comuniquem que les vostres dades es cediran a les empreses que l'Ajuntament hagi contractat per a gestió i execució del servei.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a Pl. Ajuntament, 6 Edifici Central – 08340 Vilassar de Mar (Barcelona). O a través del tràmit específic a la web municipal, així com presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat/ca/inici)